٢-٣ روزه یکسره مشغول خرید سوغاتی هستم.... هر چی می خرم تموم نمی شه!!!!! فردا ساعت ۴ صبح پرواز داریم و امروز همش دارم جمع و جور می کنم :-) اصلا دلم نمی یاد مامان جون رو تنها بذارم! طفلی با بابا جون ٢ تا برادرام تنهاست و ما هم که اومدیم اینجا رو شلوغ کردیم و یهو داریم خلوت می کنیم... از الان غصه اش گرفته ناراحت الهی قربونش برم من.