اولین دفعه بود که برف می دید و طفلکی اینقدر ذوق کرده بود که دفعه ی اول از ساعت 8 صبح تا 12 تو برف بود و داشت شبیه آدم برفی می شد!!!